Liuzhou OVM Machinery Co., Ltd

CONTACT DETAILS

No. 1 Yanghui Road
Yang He New Industrial Area
Liuzhou
545006 Guangxi
Peoples Republic of China

Tel: +86 772 3116402
Fax: +86 772 3118665

Website: www.ovm.cn

E-mail: sales@ovm.cn

KEY PERSONNEL

Deputy Manager: Li Shuangrong
General Manager: Zhu Yonghong

COMPANY TYPE

Contractor; Manufacturer